ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF) a www.elektrobiker.hu weboldal használatáról

 1. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A www.elektrobiker.hu honlapot a Tiszta Energiák Kft. üzemelteti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül rendel meg tőlünk termékeket (a továbbiakban: megrendelő), úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Tiszta Energiák Kft. (a továbbiakban: vállalkozó) jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2.1 Bemutatkozó adatok, fogalmak

Vállalkozás adatai

Név: TISZTA ENERGIÁK Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
Levelezési cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
Üzlet, átvételi pont címe, ügyfélszolgálat helyszíne és telefonszáma:

1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

+36 20 311 5151

Nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-922987
Adószám: 14852020-2-41
Képviselő: Dr. Mokry Tamás Péter ügyvezető
ElektroBiker telefonszám: +36 20 311 5151
Lakossági napelem telefonszám: +36 20 331 3999
Viszonteladói napelem telefonszám: +36 20 434 7422
E-mail: info@tisztaenergiak.hu, info@elektrobiker.hu
Honlap: www.tisztaenergiak.hu
Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000086-08730017

Tárhelyszolgáltató adatai

Név:  
Cím:  
Tárolás helye:  
Elérhetőség:  
Felelős személy:  

 

Felek: A vállalkozó és a megrendelő együttesen.

Vállalkozó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró gazdasági társaság.

Megrendelő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, és/vagy regisztráló szerződést kötő személy, vagy gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű megrendelő, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Honlap: a www.elektrobiker.hu weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációt teszi lehetővé, amelynek a végeredménye az adásvételi szerződés megkötése.

Webáruház: interneten (online), honlap felhasználásával történő távollévők közötti vásárlás.

Szerződés: A vállalkozó és a megrendelő között a honlap és az elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan a vállalkozó és a megrendelő közötti szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a honlap kínálatában szereplő, a honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely az adásvételi szerződés tárgyát képezi

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás.

2.2 A jelen ÁSZF a vállalkozót és a megrendelőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit szabályozza.

2.3 A jelen ÁSZF‐től csak írásban rögzített megállapodással lehet eltérni. Írásbeli megállapodásnak számít a felek között levélben vagy elektronikus levél útján történő levelezés, illetőleg a honlapon történő nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél megrendelésben megadott címére vagy elektronikus levélcímére (email) kell elküldeni vagy a honlapon kifejezetten el kell fogadni.

3.1 Az ÁSZF elfogadása

A www.elektrobiker.hu honlapon keresztül történő vásárlással a megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, amely a megrendelő és a vállalkozó között létrejövő szerződés részét képezi. Az ÁSZF rendelkezéseinek a megismerése a megrendelő érdeke. Ennek elmulasztásával kapcsolatos valamennyi jogkövetkezmény a megrendelőt terheli.

 

 

3.2. A szerződés nyelve

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 1. Árak

A honlapon feltüntetett árak forintban értendők, és tartalmazzák a 27%-os ÁFÁt.  Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát a vállalkozó fenntartja. A honlapon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket nem tartalmazzák. Ezek a költségek minden esetben külön kerülnek a megrendelésben visszaigazolásra.

 

 1. Szerződés tárgya

5.1. A vállalkozó a www.elektrobiker.hu weboldalán webáruházat üzemeltet, amelyen az általa forgalmazott termékek megrendelhetőek a weboldalt látogató megrendelők által egy internetes felületen keresztül. A vállalkozó a megrendelő részére a kínálatában elérhető termékeket a megrendelő által megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők.

A vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt terméket ellenérték fejében a megrendelő által leadott megrendelést követően, a vonatkozó 2. megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint a megrendelőnek leszállítja, a személyes átvételt biztosítja.

A webáruházban az regisztrálhat, illetve rendelhet, aki betöltötte 18. életévét.

 

A webáruházban feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a megrendelő teszi azzal, hogy a terméket megrendeli a vállalkozótól. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor a megrendelő ajánlatát a vállalkozó visszaigazolja.

5.2. A webáruházban található árak és az ott közzétett különböző akciók csak a webáruházban leadott rendelésekre érvényesek.

 

 1. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

 

Megrendelés a vállalkozó weboldalán keresztül: Amennyiben a megrendelő a vállalkozó weboldalán (www.elektrobiker.hu)  a webáruházban az általa megrendelni kívánt termékeket kiválasztja, úgy a megrendelést az info@elektrobiker.hu e-mail-en címen teheti meg. A vállalkozó a megrendelést az esetleges feltételek megadása mellett visszaigazolja.

Ezt követően a megrendelt termék esetében személyes átvétel és telephelyen (1037 Budapest, Kunigunda útja 60/D.) történő fizetés lehetséges.

 

 1. A szerződésből eredő jogok és kötelezettségek

 

7.1. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő részére Megrendelő által a Vállalkozó weboldalán keresztül leadott megrendelést teljesíti a megrendelési visszaigazolásban szereplő feltételek szerint.

7.1. A megrendelő vállalja, hogy a vállalkozó által elkészített, és a visszaigazolásban meghatározott terméket átveszi és a meghatározott vételárat a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megfizeti a lehetséges fizetési módozatok szerint.

 

 1. Szállítás, szállítmányozás:

A vállalkozó kiszállítást nem végez és nem vállal.

 

 1. Fizetés módja, fizetési feltételek

 

A termék kifizetése a telephelyen történik (1037 Budapest, Kunigunda útja 60/D.), amelyről a vállalkozó számlát állít ki, s amelyet a termék átadásakor bocsát a megrendelő rendelkezésére. A vállalkozó kijelenteni, hogy az általa a megrendelő részére kiállított bizonylatok megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak.

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy bármely esetben előre-utalásos számlát (díjbekérőt) állítson ki.

 

 1. Elállás a vásárlástól

 

A megrendelő jogosult a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni vásárlási szándékától. Kézhezvételi időpont: a termék telephelyen történő átvétele.

Az elállási szándékot minden esetben írásban (levél, e-mail) kell jelezni a vállalkozó felé.

 

Az elállási nyilatkozatnak a termék kézhezvételét követő 14. nap éjfélig kell megérkeznie a vállalkozó részére!

 

Az elálló nyilatkozatban fel kell tüntetni a megrendelő nevét és a megrendelés azonosítóját!

A megrendelt terméket eredeti, sértetlen állapotában, hiánytalan tartalommal– számlával

együtt – kell a vállalkozó részére visszajuttatni. Elállás esetén a megrendelt termék visszajuttatásának költségei a megrendelőt terhelik, az utánvéttel visszajuttatott terméket a vállalkozó nem veszi át. A vállalkozó kizárólag az eredeti, sértetlen állapotú, hiánytalan tartalommal rendelkező termék visszaszolgáltatása esetén téríti meg a teljes vételárat.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a vállalkozóhoz történő termék-visszaérkezéstől számított 14 napon belül a fizetési móddal megegyező módon kerül a vételár visszafizetésre.

 

 1. Vis Major

 

11.1. Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

11.2. Ha Vis Major esemény miatt a késedelem időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni. Vis Major esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni. A teljesített szolgáltatások számláját Vis Major körbe tartozó esemény esetén is ki kell egyenlíteni.

 

 1. Jótállás (garancia), szavatosság

 

12.1 A megrendelő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban a vállalkozó részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Nem látható hibákat az észrevételtől számított egy héten belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. A megrendelő köteles lehetőséget biztosítani a vállalkozó részére, hogy a kifogásolt terméket megtekinthesse.

 

12.2 A vásárolt termék hibája esetén a megrendelő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A garanciális termékek szervizbe juttatásának költsége a vásárlót terheli.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3 A vállalkozó a termékre 1 (egy) év jótállást (garanciát) és a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított további egy 1 (egy) év kellékszavatosságot (a megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a termék a forgalomba hozatalakor nem felelt meg hatályos minőségi követelményeknek, illetve a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságoknak) vállal.

E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti.

12.4 A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozóval közölni.

 1. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató a www.tisztaenergiak.hu oldalon érhető el.

 1. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Tiszta Energiák Kft. írásos hozzájárulás esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírások adnak tájékoztatást. A termékoldalon található képek illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 1. Eljárás hibás ár esetén

Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszer-, vagy egyéb adminisztrációs hiba miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a vállalkozó nem fogadja el, és a terméket hibás áron nem értékesíti. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között.

 1. Záró rendelkezések

 

17.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 

17.2  A jelen ÁSZF. 2020. 02.05-én napján lép hatályba.